Природата е богатството на България

Национални и природни паркове, резервати, природни забележителности и защитени местности формират великолепната ни природа

Снимка: pixabay Снимка: pixabay

Девствена природа, ендемични и редки растителни и животински видове, уникални природни забележителности – това са част от характеристиките на българските национални и природни паркове.

Съществуването на националните и природните е регламентирано законово, за да бъдат защитени и запазени области със специфична биологична, естетична и културна дейност.

Територията на националния парк е държавна собственост и там не се влючват населени места. Собствеността на природния парк  не е задължително държавна и е разрешено включването на селища към територията на парка.

Национални паркове са „Рила”, „Пирин” и „Централен Балкан” –  те се управляват при изключително строг режим по отношение използването на природните ресурси.

Снимка: pixabay Снимка: pixabay


Природните паркове в България са 11: "Беласица", "Българка", "Витоша", "Врачански Балкан", "Златни пясъци", "Персина", "Рилски манастир", "Русенски Лом", "Сините камъни", "Странджа" и "Шуменско плато".

Най-старият природен парк, обявен през 1934 г., обхваща почти цялата планина Витоша. Там се намира най-големият в България торфищен комплекс, чиято дебелина достига 2 метра, също ценни естествени смърчови гори,  обширни каменни реки и сипеи. Т

Най-новият природен парк е обявен през 2007 г.  – това е планината Беласица, която е на територията на България, Гърция и Македония.

И двата вида паркове насърчават природосъобразния туризъм, образователните дейности и традиционния поминък на местните общност, стига да не се нарушава биологичното и ландшафтното разнообразие.

Снимка: pixabay Снимка: pixabay


Резерватите в България са защитени територии, изключително държавна собственост, в които се опазват характерни или забележителни растителни и животински видове и техните местообитания. Имаме 55 резервата с обща площ 77 124,05 ha.

В резерватите са разрешени единствено посещения с научна цел.

През 1933 г. е обявен първият резерват в България – Силкосия. След 1970 г. 16 от нашите резервати са обявени за биосферни по програмата на ЮНЕСКО „Човек и биосфера“.