Спират принудително ТЕЦ „Марица 3“ заради замърсяване на въздуха

Административната мярка е наложена от РИОСВ – Хасково

Снимка: pexels Снимка: pexels

Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Хасково спира дейността на ТЕЦ „Марица 3“ АД в Димитровград заради нарушения на нормите за качество на въздуха, съобщават от Министерството на околната среда и водите.

През последните месеци са съставени редица административни актове и наказателни постановления на топлоцентралата заради поредица от нарушения на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и неспазване на условия в комплексното разрешително на предприятието. Със спирането на инсталацията се преустановяват нарушенията и се предотвратява непосредствената опасност от замърсяване на околната среда по компонента атмосферен въздух, с което се ограничава и рискът за здравето на хората.

Горивната инсталация на „ТЕЦ Марица 3“ АД ще бъде спряна днес чрез принудително извеждане от експлоатация и пломбиране на местата за подаване на гориво. Емисиите на отпадъчни газове и емисиите на серен диоксид са предизвикали нарушение на нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух на Димитровград.

Не е спазено съотношението за комбинирано изгаряне на въглища и биомаса, заложено като условие на разрешителното – нарушението е установявано от РИОСВ всеки месец от юни 2021 г. насам.

От май до декември 2021 г. в РИОСВ – Хасково са регистрирани 25 сигнала във връзка с нередности при дейността на топлоцентралата, а за по-малко от четири месеца през тази година са подадени още 20 сигнала.


Административната мярка ще бъде в сила, докато горивната инсталация не бъде приведена в състояние, което да не позволява възникване на непосредствена опасност от замърсяването на въздуха.

Заради превишенията на нормите за серен диоксид Европейската комисия води дело срещу България и се очаква решение на Съда на ЕС и налагане на санкции на страната ни.