България е дом за 70% от птиците в Европа

У нас се срещат 420 вида птици

Снимка: pixabay Снимка: pixabay

Опазването на птиците и дивата природа на България вече четвърт век е грижа на Българското дружество за защита на птиците, съобщава на сайта си дружеството.

България е една от страните в Европа с най-голямо птиче разнообразие – 70% от всички видове птици в Европа могат да се видят и у нас.

От тях световно застрашени са 16 вида:

- египетски лешояд, който е най-бързо намаляващата хищна птица в Европа и се среща се основно в Източните Родопи;

- царски орел, който е бил сред най-многобройните грабливи птици у нас, а сега са останали само 26 двойки, главно в Сакар и Западна Странджа;

- червеногуша гъска, която е най-рядката гъска в целия свят, близо 90% от световната ѝ популация зимува у нас в Шабла и Дуранкулак;

- ловен сокол, който е на ръба на изчезването и няма установени гнездящи двойки в България;

- голям креслив орел, който се среща при миграция и рядко зимува по Черноморското крайбрежие; 

- малка белочела гъска, която често зимува в района на Шабла, Дуранкулак и бургаските езера;

- тръноопашата потапница – зимува у нас в бургаските езера;

- водно шаварче – среща се при миграция, гнезди в Полша, Беларус, Украйна; 

- ледена потапница – срещани са единични екземпляри и малки групи през зимата и при миграция; 

- кадифена потапница –  среща се главно по Черноморското крайбрежие, зимува у нас;

- тънкоклюн свирец – на практика изчезнал вид, в миналото наблюдаван най-често по Черноморското крайбрежие; 

- голяма дропла – изчезнал като гнездящ вид, в последните години има единични наблюдения през зимата в Добруджа и Бургаско;

- обикновенна гургулица – гнездящо-прелетен вид, разпространен в цялата страна, със стабилна тенденция в числеността на вида;

- средиземноморски буревестник – българското Черноморско крайбрежие се посещава от хиляди птици, гнездящи в Средиземно море;

- кафявоглава потапница – гнездящ и зимуващ вид предимно по Черноморието, поречието на р. Дунав и някои изолирани находища във вътрешността на страната, силно намаляла численост  през последните години;

- ушат гмурец – единични екземпляри се срещат през зимата и по време на миграция, основно по Черноморското крайбрежие.

 

Прочетете и:

Ще изчезнат ли царските орли в България