Световният фонд за опазване на дивата природа се грижи за река Дунав

Българският участък на реката все още е сред най-малко повлияните от човека

Близо 80% от крайречните природни местообитания и рибните ресурси в българската част на реката са  унищожени през ХХ век, а останалите са застрашени, съобщава на сайта си Световният фонд за опазване на дивата природа (WWF).
 
Организацията работи за опазването и възстановяването на екосистемите на река Дунав и притоците ѝ – прилагат се модели за съхраняване на биологичното разнообразие чрез устойчиво управление на природните ресурси. 
 
Фондът популяризира влажните зони в България и работи за опазването и възстановяване на заливните гори на българските дунавски острови – през последните години някои от тях са залесени с местни дървесни видове. 
 
В процес на възстановяване е блатото Кайкуша в природен парк "Персина". Проектът включва подобряване на водния режим на блатото и демонстрационно внедряване на отоплителна инсталация с биомаса и слънчева енергия в сградата на природния парк.
 
Целта е да се намалят консумацията на електричество и парниковите газове, както и да се изработят икономически механизми за възстановяване на влажните зони и устойчивото ползване на тръстиката като локален енергиен източник. 
 
Друг проект на фонда се грижи за крайречните местообитания по реките Русенски Лом и Бели Лом, с който да се намали рискът от наводнения. Това е моделен проект, който прилага на практика принципа „повече място за реките, по-голяма сигурност за хората”.
 
WWF работи за разширяване на границите на природен парк "Русенски Лом" и за създаване на нова защитена територия при устието на река Янтра. Опазват се застрашени видове птици по река Дунав като малкия корморан и белооката потапница, както и на дунавските риби.
 
Търсят се и решения за природосъобразно корабоплаване по река Дунав.
 
Прочетете и:
.