В новинарските емисии често се споменават парниковите газове и парниковият ефект като причина за глобалното затопляне. Какви всъщност са тези газове и защо допринасят за затоплянето на Земята, обясняват от UN News.

1. Какво представлява парниковият ефект?

Повърхността на Земята поглъща малко под половината от слънчевата енергия, докато атмосферата поглъща 23%, а останалата част се отразява обратно в космоса. Естествените процеси гарантират, че количеството входяща и изходяща енергия е еднакво, като температурата на планетата остава стабилна.

Човешката дейност обаче води до увеличаване на емисиите на т. нар. парникови газове, които – за разлика от други атмосферни газове като кислород и азот, се задържат в атмосферата. Тази енергия се връща на повърхността, където се абсорбира отново. Тъй като в планетата влиза повече енергия, отколкото излиза, повърхностните температури се повишават, докато се постигне нов баланс.

 

2. Защо затоплянето има значение?

Повишаването на температурата има дългосрочни, неблагоприятни ефекти върху климата и засяга всички природни системи. Ефектите включват увеличаване на честотата и интензивността на екстремните метеорологични явления – включително наводнения, суши, горски пожари и урагани – които засягат милиони хора и причиняват огромни икономически загуби.

„Емисиите на парникови газове, причинени от човека, застрашават здравето на хората и околната среда“, казва Марк Радка, ръководител на клона за енергия и климат на Програмата на ООН за околната среда (UNEP).

Емисиите на парникови газове са от решаващо значение за разбирането и справянето с климатичната криза: въпреки първоначалния спад поради пандемията от коронавирус, последният доклад на UNEP за разликата в емисиите показва възстановяване и прогнозира катастрофално повишаване на глобалната температура от поне 2,7°C през този век, освен ако държавите не направят много по-големи усилия за намаляване на емисиите.

Емисиите на парникови газове трябва да бъдат намалени наполовина до 2030 г., ако искаме да ограничим глобалното затопляне до 1,5°C в сравнение с прединдустриалните нива до края на века.

3. Кои са основните парникови газове?

Водната пара има най-голям общ принос за парниковия ефект, макар че почти цялата водна пара в атмосферата идва от естествени процеси.

Въглеродният диоксид (CO2), метанът и азотният оксид са основните парникови газове, за които хората трябва да се притесняват. Въглеродният диоксид остава в атмосферата до 1000 години, метанът – около десетилетие, а азотният оксид – приблизително 120 години.

Измерен за 20-годишен период, метанът е 80 пъти по-мощен от въглеродния диоксид причинител на глобално затопляне, докато азотният оксид е 280 пъти по-мощен.

4. Как човешката дейност произвежда тези парникови газове?

Въглищата, петролът и природният газ продължават да се използват на много места по света. Въглеродът е основният елемент в тези горива и когато се изгарят за генериране на електричество, пренос на енергия или осигуряване на топлина, те отделят CO2.

Добивът на нефт и газ, въгледобивът и депата за отпадъци генерират 55% от причинените от човека емисии на метан. Приблизително 32% от причинените от човека емисии на метан са с източник преживните животни, чиято храна ферментира в стомасите им. Разлагането на оборския тор е друг земеделски източник на газа, както и отглеждането на ориз.

Емисиите на азотен оксид, причинени от човека, до голяма степен произтичат от селскостопански практики. Бактериите в почвата и водата естествено превръщат азота в азотен оксид, но използването на торове и оттичането допринасят за този процес, като внасят повече азот в околната среда.

 


Флуорираните газове – като хидрофлуоровъглеводороди, перфлуоровъглеводороди и серен хексафлуорид – са парникови газове, които не се срещат естествено. Въглеводородите са хладилни агенти, използвани като алтернатива на хлорофлуоровъглеводородите (CFC), които са премахнати постепенно благодарение на Монреалския протокол. Останалите имат промишлена и търговска употреба.

Въпреки че флуорираните газове са много по-малко разпространени от другите парникови газове и не разрушават озоновия слой като CFC, те все още са много мощни. За период от 20 години потенциалът за глобално затопляне на някои флуорирани газове е до 16 300 пъти по-голям от този на CO2.

5. Какво можем да направим, за да намалим емисиите на парникови газове?

Преминаването към възобновяема енергия, поставянето на цена на въглерода и постепенното премахване на въглищата са важни елементи за намаляване на емисиите на парникови газове. В крайна сметка са необходими по-силни цели за намаляване на емисиите, за да се запази здравето на хората и околната среда в дългосрочен план.

По време на климатичната среща в Глазгоу през ноември 2021 г. (COP26) Европейският съюз и Съединените щати стартираха инициатива  за намаляване на метановите емисии – над 100 държави поеха ангажимент до 2030 г. да намалят с 30% от емисиите на метан в секторите на горивата, селското стопанство и отпадъците.

Правейки избор, който има по-малко вредно въздействие върху околната среда, всеки човек може да бъде част от решението и да повлияе на промяната.