Приета е Национална програма за контрол на замърсяването на въздуха

Министерският съвет прие програмата на свое заседание

Снимка: pixabay Снимка: pixabay

Целта на програмата е България да успее да постигне определените за страната с Директива (ЕС) 2016/2284 намаления на емисиите на серен диоксид, азотни оксиди, неметанови летливи органични съединения, амоняк и фини прахови частици за периода от 2020 г. до 2029 г. и след 2030 г., информира DarikNews.

Предвидени са конкретни мерки в секторите, които са значими източници на емисии в атмосферния въздух – селско стопанство, автомобилен транспорт и битово отопление.  

По отношение на енергетиката и промишлеността мерките са в съответствие със задължения по европейското законодателство.

По отношение на транспортта и битовото отопление мерките са: повторно свързване към газоразпределителната мрежа; повторно свързване към централното отопление; създаване на нови връзки към централното отопление; преминаване към битови отоплителни уреди, които са в съответствие с Директива 2009/125/ЕО за създаване на рамка за определяне на изискванията за екопроектиране към продукти, свързани с енергопотреблението.   

Ще има изисквания за качество на горивата и ще се създават нови връзки към газоразпределителната мрежа; общините ще трябва да въведат зони с ниски емисии за транспорта и да модернизират автопарка, като се разреши внос само на автомобили с по-ниски емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.  

Снимка: pixabay Снимка: pixabay

Що се отнася до сектор селско стопанство, мерките засягат употребата на азотни торове. Необходимо е да се гарантира спазване на директивата за нитратите и прилагането на добри земеделски практики в употребата на торовете, което ще намали допълнително емисиите на амоняк, азотни оксиди и неметанови летливи ограничени съединения.  

Снимка: pixabay Снимка: pixabay

По отношение на употребата на животински торове се предвижда прилагането на най-добри практики, за да се намаляват емисиите на амоняк, азотни оксиди и неметанови летливи ограничени съединения.

Прочетете и:

Замърсеният въздух влияе върху интелигентността