Природен парк "Рилски манастир" е обявен на 26 юни 2000 г., но от 1992 г. е част от Национален парк "Рила". По-голямата част от парка е собственост на Рилския манастир, което е изключение за защитена територия.

В парка са установени 3 находища на рилски дъб, който расте единствено там, също и местообитание на постоянно овлажнявани склонове материнска скала, което е без аналог в Европа.

Паркът е едно от малкото места у нас, в които има запазени торфени съобщества.

Дървесното разнообразие е впечатляващо – в парка растат 32% от всичките 109 дървесни вида в България.

Снимка: pixabay Снимка: pixabay


Биологичното разнооразие е представено с 1400 вида висши растения, от които 49 вида са включени в Червената книга на България. На територията на парка растат 6 локални, 27 български и 90 вида балкански ендемити.

Животинският свят е представен от 202 вида гръбначни животни. Природен парк "Рилски манастир" е една от трите най-важни територии за опазване на алпийския тип птици у нас.

Прочетете и:

Природата е богатството на България

Националните и природните паркове на България