Отбелязваме Международния ден за защита на озоновия слой

Той е от решаващо значение за смекчаване на климатичните промени

Снимка: pixabay Снимка: pixabay

Монреалският протокол (към Виенската конвенция за защита на озоновия слой) е глобално споразумение за защита на стратосферния озонов слой на Земята чрез постепенно премахване на химикалите, които го нарушават. Това включва както производството, така и потреблението на вещества, които нарушават озоновия слой.

 

 

Озоноразрушаващите вещества са мощни парникови газове, чието постепенно премахване е от решаващо значение за смекчаване на климатичните промени.

Освен това, въпреки факта, че хидрофлуоровъглеводородите (HFC) не разрушават озона, Монреалският протокол се стреми да прекрати производството и използването им, за да се избегне замяната на озоноразрушаващите вещества с HFC, които допринасят значително за климатичните промени.

 

 

Монреалският протокол влиза в сила през 1989 г. и е изменян няколко пъти. Последното му изменение изисква постепенно премахване на HFC, чиито емисии са обхванати от Парижкото споразумение.

Монреалският протокол има важна роля за постигане на целта да се задържи глобалното повишаване на температурата под 2°C над прединдустриалните равнища.

Прочетете и:

С озон срещу коронавируса

Можем да забавим глобалното затопляне, ако забраним фреоните